Kääpa Ühistegevuse Seltsist

 

Nimi: MTÜ Kääpa Ühistegevuse Selts
Registrikood: 80129966 11.09.2000.aasta
Aadress: Jõgevamaa, Mustvee vald, Kääpa küla
e-post: ritakivisaar@hot.ee
Juhatus: Mari Küla, Rita Kivisaar, Raivo Välb

KÄÄPA ÜHISTEGEVUSE SELTSI LOOMINE

 Kääpa Ühistegevuse Selts loodi 28. juulil 2000.aastal. Asutajaliikmeid oli viis: Mari Küla,  Rita Kivisaar, Mati Kivi, August Laks ja Raivo Välb. Selts valis esimeheks piimatootja Mari Küla. Seltsi loomise eesmärk tulenes asutamisaegsest regionaalpoliitilisest otsusest, mis nägi ette väikepiimatootjate kodust piimapukilt piima vedamise lõpetamise ja väikeste piimakogumispunktide sulgemise. Seega seltsi loomise tingis praktiline vajadus koondada kohalikud piimakarjakasvatajad, et korraldada ühiselt piima kokkuost. Kääpa Ühistegevuse Selts registreeriti Tartu Maakohtus 4. septembril  2000. aastal. Seltsil on oma põhikiri ja pitsat.

Kääpa Ühistegevuse Seltsi algatusel on toimunud mitmed külaelanike koosolekuid, on koostatud küla arengukava, valitud külavanem.

  1. aastal ehitati Avaliku Internetipunkti jaoks ümber ruumid endises Saare koolimajas, osteti mööbel ja arvutid SAPARD-i programm meede 6
  1. aasta mais valmis Kääpa jõe ääres puhkeala, mis on seotud Kalevipoja – temaatikaga: 3 tiiki- Kalevipoja „jalajäljed“, paviljon, istepingid, istutati männipuid, korrastati jõe äär. (RAK meede 3.5)
  1. aastal algatati koos külaelanikega küla nime muutmine. 2. märtsil 2006. aastal muudetigi valitsuse määrusega endine Saare küla Kääpa külaks.

Regulaarselt on korraldatud valla elanikele õppe- ja tutvumisreise teistesse maakondadesse eesmärgiga arendada koostööd ja õppida teiste piirkondade kogemustest. Ekskursioonid on toimunud Lääne- Virumaale, Ida- Virumaale, Viljandi ja Võru maakonda. (KOP, BAPP, Saare Vallavalitsuse toetused).

Ühistegevuse kogemuste kasvades valmis 2009. aastal Saare valla külasid ja isetegevust tutvustav film „Külas on me kodu“. (LEADER)

Kääpa Ühistegevuse Seltsil  avanes võimalus Kääpa meiereihoone renoveerimiseks, kuna avanes LEADER Eesti maaelu arengukava 2007 -2013 põllumajanduspoliitikaga  kaasnev maaelu arengu toetus MEEDE 3.2.

Kääpa  Ühistegevuse  Selts  rekonstrueerib  Jõgevamaal,  Saare  vallas  Kääpa  külas  etapiliselt 2001. aastal enda omandisse ostetud vana meiereihoonet ümber Küla Kojaks, mille baasil on  planeeritud  hakata  pakkuma  erinevaid  kogukonnale  ja  turismivaldkonnale  suunatud teenuseid.

Küla Koja  tegevus  suunatakse piirkonna elanike elukvaliteedi parendamisele  ja  avalikkusele kvaliteetsete  teenuste  osutamisele.  Lisaks  on  planeeritud  mitmekesistada  ja  toetada turismi arengut  läbi täiendavate  tugiteenuste. Küla Koja tegevuse eesmärgiks on mõjutada positiivselt  kogukonna  arengut,  sidudes  erinevaid  põlvkondi  ja  arendades  igakülgset koostööd

Kääpa Ühistegevuse Seltsi olulisemad projektid:

  • Piima kogumine väiketalunikelt 2001 -2002
  • Kääpa küla arengukava aastateks 2003 -2008 ja täiendused aastateks 2009 – 2014
  • Saare avalik infopunkt 2004
  • Kääpa puhkeala rajamine 2005
  • Film kultuuri- ja ajaloopärandina Saare valla ühistegevusest 2009
  • Kääpa Küla Koda (endine meierei hoone) rekonstrueerimine – alustatud 2009
  • Kääpa Küla Koja arengukava ja kogukonnateenuste teostatavus-tasuvusuuringu koostamine

Seltsi dokumendid: